About

วิทยาศาสตร์และปรัชญา คือฐานสาคัญแห่งความรู้ของมนุษย์

สองศาสตร์นี้เคยเป็นศาสตร์เดียวกัน แม้แยกจากกันในช่วงหลัง ทว่าทรงความสาคัญต่อประวัติศาสตร์และเส้นขอบฟ้าทางความคิดของมนุษย์อยู่เสมอ

Salt Publishing มุ่งหมายจะสร้างสรรค์หนังสือที่มีวิทยาศาสตร์และปรัชญาเป็นรากฐาน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิงสาระความรู้ที่อ่านสนุก หรือนิยายแนวไซไฟ เพราะเราเชื่อในการเปิดมุมมองและเชื่อมต่อกับโลกความรู้ด้วยการอ่าน

Salt หรือเกลือ – คือผลึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่แตกต่างอย่างสารที่เป็นกรดและด่างมารวมตัวทา ปฏิกิริยากัน วิทยาศาสตร์ ปรัชญา นิยาย สาระความรู้ ก็สามารถรวมตัวกันก่อเกิดเป็นผลึกความคิดแสนสนุก ให้ผู้อ่านได้

Salt Publishing ถือกำเนิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้เอง

Copyright © 2019. All rights reserved.